Gestió Informes Medics
Gestió d'informes mèdics

CONDICIONS D’ACCÉS I CONFIDENCIALITAT A LA WEB WWW.GRUPDURAN.COM a CLIENTS

Poden utilitzar tots els serveis oferts en el portal WEB d’informació electrònica, imatges i informes digitals de forma totalment gratuïta, el que significarà necessariament l’acceptació expressa de les condicions i dels continguts d’aquesta pàgina i són els següents:

1.- L’usuari podrà, prèvia identificació amb nom d’usuari i contrasenya, accedir confidencialment a la informació sabent que va adreçada al seu titular i que farà un bon ús de la mateixa, podent treure còpia dels mateixos. Aquesta actuació quedarà reflectida al fitxer de dades, on es guardaran històricament totes les visites acreditades mitjançant el codi.

2.- GrupDURAN no garanteix l’accessibilitat en qualsevol moment i per tant, no es pot responsabilitzar en els casos que no sigui possible, sigui el que sigui la causa motivadora de la impossibilitat d’accés, encara que procurarà en tot moment tenir aquest servei operatiu en benefici de l’usuari.

3.- GrupDURAN podrà, en qualsevol moment suspendre el servei d’accés permanent als clients acreditats. Emetent un comunicat explicatiu justificant el motiu de la decisió.

4.- El client acreditat renuncia a plantejar, exigir i rebre qualsevol tipus de responsabilitat o indemnització a GrupDURAN per eventuals danys o perjudicis que puguin sorgir de la prestació i utilització del servei d’accés i informació electrònica.

5.- El client acreditat garanteix que les dades obtingudes mitjançant la consulta a les imatges i informes seran tractats de forma confidencial, complint en tot moment amb les mesures de seguretat prescrites pel Real Decret 1.720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre així com l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic que inclou la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny relativa a determinats aspectes dels serveis oferts a través d’Internet.

6.- Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit a la Direcció de Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SL. amb domicili al Carrer Gràcia, 78 – 08201 SABADELL.CONDICIONES DE ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD A LA WEB WWW.GRUPDURAN.COM a CLIENTES

Pueden utilizar todos los servicios ofrecidos en el portal WEB de información electrónica, imágenes e informes digitales de forma totalmente gratuita, lo que significará necesariamente la aceptación expresa de las condiciones y los contenidos de esta página y que son los siguientes:

1.- El usuario podrá, previa identificación con nombre de usuario i contraseña, acceder confidencialmente a la información sabiendo que va dirigida a su titular y que hará un buen uso de la misma, pudiendo extraer copia de los mismos. Esta actuación quedará reflejada en el fichero de datos, donde se guardaran históricamente todas las visitas acreditadas mediante el código.

2.- GrupDURAN no garantiza la accesibilidad en cualquier momento y por tanto, no se puede responsabilizar en los casos que no sea posible, sea cual sea la causa motivadora de la imposibilidad de acceso, aunque se procurará en todo momento tener este servicio operativo en beneficio del usuario.

3.- GrupDURAN podrá, en cualquier momento suspender el servicio de acceso permanente a los clientes acreditados. Emitiendo un comunicado explicativo justificando el motivo de la decisión.

4.- El cliente acreditado renuncia a plantear, exigir y recibir cualquier tipo de responsabilidad o indemnización a GrupDURAN por eventuales daños o perjuicios que puedan surgir de la prestación y utilización del servicio de acceso e información electrónica.

5.- El cliente acreditado garantiza que los datos obtenidos mediante la consulta a las imágenes e informes serán tratados de forma confidencial, cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad prescritas por el Real Decreto 1.720/2007 de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre así como lo establecido en la Ley 34/2002, d’11 de julio, sobre servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico que incluye la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio relativo a determinados aspectos de los servicios ofrecidos a través de Internet.

6.- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección de Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SL. con domicilio en la Calle Gràcia, 78 – 08201 SABADELL.

Grup Duran :: diagnòstic per la imatge